Dotacja na usunięcie eternitu

Informacja w sprawie dotacji na usuwanie azbestu

I    Podstawa prawna
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin­nym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 1 i  art. 2 ustawy  z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 06 grudnia 2010 r. Nr 229 poz. 1498)

II    Wymagane wnioski
Druk wniosku o dotację pobierz (46kB) BIP w JST - Urząd Gminy w Chojnicach

III    Wymagane załączniki
a.    aktualny dokument (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości z której będą usuwane elementy lub materiały zawierające azbest; w przypadku gdy do obiektu budowlanego tytuł prawny posiada kilka osób lub podmiotów należy dołączyć zgodę wszystkich na wykonanie prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty,
b.    kopię zgłoszenia złożonego do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach o zamiarze usunięcia wyrobów zawierających azbest w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac;
c.    kopię umowy zawartej z podmiotem, który będzie demontował i utylizował elementy zawierające azbest
d.    kosztorys usunięcia wyrobów zawierających azbest wykonany przez wykonawcę robót (firmę posiadającą zezwolenie Starosty Chojnickiego na prace przy azbeście na terenie gminy Chojnice) w celu zatwierdzenia wartości kosztorysowej przez Urząd Gminy Chojnice,
e.    pisemną zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem w przypadku, gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własność,
f.    oświadczenie wnioskodawcy o kolorystyce nowego pokrycia dachowego              z pozytywną opinią Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Chojnice.
- Po zakończeniu prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją  azbestu, wnioskodawca składa informacjęo usunięciu wyrobów zawierających azbest,  wraz z:
1) zapłaconąfakturąza wykonanąusługę,
2) kopią protokołu odbioru robót sporządzonego przez wykonawcę robót przy udziale właściciela budynku,
3) kopią karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia,
4) kopiązgłoszenia złożonego przez wykonawcę robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach przed przystąpieniem do prac związanych z  usunięciem wyrobów zawierających azbest.

IV Termin załatwienia sprawy
Dotacja finansowa zostanie przekazana na konto bankowe Wnioskodawcy                 w terminie 14 dni podpisania umowy z Gminą Chojnice o dotację celową na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na usuwaniu azbestu.

V Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Chojnicach
Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Pokój 111
Tel. 052 397 21 29 wew. 306